Page 4 - Газета 2020 №1
P. 4

КРУГЛИЙ СТІЛ " СТАБІЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ ШКІЛЬНИХ ПАРЛАМЕНТІВ
    З МІСЬКИМ УЧНІВСЬКИМ ПАРЛАМЕНТОМ – ЗАПОРУКА ПРОДУКТИВ-
                         НОЇ РОБОТИ "

     КОУЧИНГ- МАРАФОН «СТРАТЕГІЯ УСПІХУ» - БЕЗЦІННИЙ ДОСВІД У
                        ЖИТТІ ПІДЛІТКІВ

           КРУГЛИЙ СТІЛ

     14 листопада у Палаці дитячої та Юнацької тво-
     рчості відбувся круглий стіл за участі президен-
     тів шкільних самоврядувань " Стабільна взаємо-
     дія шкільних парламентів з Міським учнівським
     парламентом – запорука продуктивної роботи ".
     Ведучою заходу була Занько Анжеліка - голова
     Міського учнівського парламенту, а секретарем –
     Кравченко Катерина – заступник голови комісії з
     питань освіти та науки. Круглий стіл відвідали          Коучинг-марафон
         представники навчальних закла-
    дів№1,6,17,54,12,26,46,50,14,11,3,30,28,44,52,36,20,57,       «СТРАТЕГІЯ УСПІХУ»
        18,24,32,39,41,51,5,4,21,27,ЛЖЕП,ХАЛ,
            ФТЛ,ХТМЛ.
     Круглий стіл складався з 2 частин. У першій час-   Проект «Коучинг-марафонів» реалізовується за ініціативи
     тині про свої форми та методи роботи доповіда-    Ради Міського учнівського парламенту вже другии рік. Ко-
     ли комісії Міського учнівського парламенту, та   учинг – це сучасна технологія, яку створили для розвитку
     про успішну роботу самоврядування у своїй шко-    потенціалу людеи і команд, задля досягнення заздалегідь
     лі. У другій частині нашого круглого столу ми   узгоджених цілеи та докорінної зміни моделеи  поведінки, що
     перейшли до обговорення найважливіших питань     призводить до розкриття внутрішнього потенціалу особи-
     стосовно встановлення стабільних взаємовідно-    стості. В цьому році, в рамках проекту буде проведено три
     син Міського учнівського парламенту разом з ор-   коучинг-марафони, першии відбувся у середу, 30 жовтня, 43
     ганами дитячого самоуправління м.Херсона. Були         члена парламенту (представники
        підняті деякі питання щодо цього.      шкіл№1,2,3,5,6,9,11,12,14,16,17,20,26,27,28,30,31,32,33,39,41,44,4
     Відповідаючи на них, кожен бажаючий мав розпо-   6,51,52,54,55,56,57,ТЛМ,АлХДУЮ,ЛЖЕП) взяли активну участь
    вісти про проблему, що існує та власну пропози-   у вищезазначеному заході.Марафон складався з 3-коучингів:
    цію щодо вирішення цієї проблеми. Таким чином     «Основи проектного менджменту» (тренер - Мирошніченко
    кожен міг зрозуміти в якому напрямку потрібно     Наталія Віталії вна, проектнии менеджер ГО «Глобальнии
    рухатися, щоб всі делегати відвідували комісії
    згідно з розподілом та клуби МУП, повідомляли      погляд», кандидат економічних наук, доцент ХЕПІ ),
    про події та новини з засідань та забезпечували     «Команда високих досягнень» (тренер - Фурман Ольга
    зворотній зв'язок МУП та шкільних самовряду-     Андрії вна, практичнии психолог Херсонської спеціалізованої
    вань.                         школи І-ІІІ ст. № 30 з поглибленим вивченням предметів
                               природничо-математичного циклу та англіи ської мови), «Час
                                як регулятор життєвого шляху особистості. Технологія
                               управління свої м часом» (тренер - Хараім Анна Олександрів-
                                на, практичнии психолог академічного ліцею імені О.В.
                               Мішукова ХМР при ХДУ; спеціаліст ІІ категорії ; магістр психо-
                               логії ; Психотерапевт за методом кататимно-імагінативної
                                      психотерапії (символдрами).
                               У трьох групах. упродовж 7 годин, лідери спілкуючись з’ясо-
                                         вували, як:
                               - правильно спланувати и  написати проект, отримали навич-
                                      ки управління проектами ;
                               - в якии момент група стає командою, і що потрібно зробити,
                                     щоб стати єдиною командою?
                               - складати матриці часу, які є технології таи м менеджменту
                               та правила гармоніи ного розподілу часу – одного з показ-
                                       ників успішної людини.
                               Всі лідери отримали сертифікат учасника коучинг-марафону
                                        «Стратегія успіху».
   1   2   3   4   5   6   7   8