Page 5 - Газета 2020 №1
P. 5

РОБОТА ШКІЛЬНИХ ПАРЛАМЕНТІВ     Тиждень історії та   ною пам’яткою Херсонщи- Дев’ятикласники зустрілися
      правознавства    ни;          з працівниками Головного
     16 жовтня 2019 року, у ліцеї  - підготувати цікаву та пі- управління юстиції Херсон-
                 знавальну доповідь про
     журналістики, економіки та  права дітей та громадян.  ської області. Зустріч прис-
     правознавства, стартував  На предметному тижні  вячена правам та обов'язкам
     черговий предметний тиж- проводилися тематичні  учнів,  проблемам булінгу у
     день – історії та правознавс-         школі.
     тва. Гасло тижня "Сьогодні  класні години, в яких прий- Проведені заходи розширя-
                 мали участь усі класи.
     знавці історії, а завтра її  Але на цьому тиждень істо- ють знання та світогляд
     творці".                    учнів, залучають їх до коле-
     Ліцеїсти заздалегідь актив- рії та правознавства не за- ктивної творчості, сприяють
                 кінчився. Для того, щоб
     но готувалися до запланова- учні були більш обізнані в  успішній соціалізації моло-
     них заходів, які були пред-          ді. Протягом навчального
     ставлені на урочистій ліній- галузі правознавства, у 8  року колектив вчителів
                 класі працівниця Централь-
     ці:           ного РАКСУ провела тема- організовує начальні пред-
     - підготувати цікаву стіннів-         метні тижні, які заохочують
     ку, яка відображає певну  тичний захід, на якому розг- ліцеїстів не тільки прийма-
     історичну добу чи вибрану  лядалися питання одружен- ти участь, але й спробувати
     тематику;        ня, розірвання шлюбу, ре- себе в ролі організаторів.
     - зробити селфі з історич- єстрації дитини та ін..


        Армреслінг: хто ж сильніший?         Новий президент, але поки лише школи №44

    В середині жовтня цього року в НВК № 9 пройшов турнір по  23.09.19 відбулисяь вибори президента «Організації Об'єдна-
    армреслінгу. В ньому прийняли участь учні 9-11 класу. Захід  них Лідерів» Херсонської загальноосвітньої школи № 44.
    пройшов на 5 уроці в актовій залі школи. Учитель розподіляв  Кандидатами на посаду були представлені найактивніші учні:
    учасників між собою та оголошував раунди, слідкував за  Якубовська Таїсія учениця 8Б класу
    виконанням правил у ході змагань. Всі останні вболівали за  Шевченко Катерина учениця 8В класу
    своїх однокласників. Переможцем турніру став учень  Ворошилова Анна учениця 9А класу
    11 класу, який одержав перемогу у фіналі. В якості  Всі дівчата цілеспрямовані, завзяті й особливі. Кожна з них
    нагороди він міг обрати або квитки у кіно, або щось із  має свої досягнення й позиції, але більш впевненою та пере-
    кафе-кондитерської «BVS», або просто хорошу оцінку.  конливою була учениця  9-А класу Ворошилова Анна Олек-
    Це вже другий такий турнір, який ми проводимо у  сандрівна, яка перемогла з найбільшою кількістю голосів.
    школі. В минулому році переможцем був учень мого,  Віце-президентом «ООЛ» стала Якубовська Таїсія, а прем’єр-
    тоді ще 9 класу. Всім було дуже цікаво, що було б,  міністром – Шевченко Катерина. Всі вони стали складовою
    якщо переможець того року та нинішній зійшлись на  шкільного парламента, й згодом зібрали міністрів на перше
    змагальному столі.                 засідання. І хоча з активністю школи й самоврядування є
                    Прокопчук Дар’я,  складнощі, але далі-більше, далі-краще!
                учениця 10 класу НВК № 9
        Здоровим бути модно.     ків», «Країна чистоти», «Країна ро- «За активну участь» - 5-А клас;
                       зумників», «Заповідна територія»,  «За кмітливість і неординарність» -
      26 вересня всі учні та педагоги Ко- «Фортеця порятунку» - діти викону- 7-А клас.
      мишанської загальноосвітньої шко- вали різноманітні завдання. Ось так Такі заходи дають можливість шко-
      ли № 26 святкували «День здоро- переходячи від станції до станції,  лярам зрозуміти корисність здорово-
      в’я». Виїзд у ліс та відвідування зоо- отримуючи позначку про прохо- го способу життя.
      парку стало неабиякою подією у  дження – школярі показували свої
      житті учнів. Шкільне самоврядуван- знання, вміння, кмітливість.           Ясак Крістіна,
      ня дуже відповідально підійшло до  У кінці квесту переможці були від-     учениця школи № 26
      підготовки цього заходу.     значені у номінаціях:
      У лісі старшокласники провели ці- «За кмітливість та винахідливість» -
      кавий квест для молодших школя- 7-Б клас;
      рів. На 5 станціях: «Місто смаколи- «За креативність та неординарність»
                       - 7-В клас;
   1   2   3   4   5   6   7   8