Page 1 - Місто успішних підлітків 2020 №2
P. 1

МІСТО УСПІШНИХ
                    ПІДЛІТКІВ
                          дата/номер выпуска


                  У цьому випуску ви побачите:


       ✓ Міні табір «GLOWBE»;             ✓ Робота шкільних парламентів;


       ✓ Звіт про роботу міського унівського ✓ Пам’ятка щодо охорони здоров’я.
       парламенту;


                    Міні табір «GLOWBE»

     Спілкування з цікавими людьми, пізнання нової ін- ри   розподілили  такі  тематики  тренінгів :
     формації та всебічний розвиток - сприяє збагаченню "професіоналізм ", "лідерство", "жінки в медіа",
     культурних і духовних якостей молодого покоління. "неймовірна індивідуальність".
     Саме з такою метою на базі палацу дитячої та юна- Команди-організаторів підготували велику кількість
     цької творчості громадська організація "Успішна енерджайзерів, ігор, що спонукають до спілкування,
     жінка" у співпраці з учасниками комісії  питань з конкурсів та маленькі лекції, які стали ключовими у
     громадськістю та ЗМІ при МУП організували та цьому заході.
     провели зимовий міні табір "GLOWBE(Дівчата, що Багато позитивних емоцій, можливість поспілкува-
     змінюють наш світ / Навчають наших хлопців доско- тися з волонтерами та познайомитися з новими ціка-
     налості)", який тривав 2 дні: 10-11 січня.     вими людьми отримали учасники табору "GLOWBE
     Реалізація табору була розподілена на 4 етапи:   ". Маємо надію, що такі заходи ще будуть прово-
     1. Знайомство волонтерів Корпусу миру з членами дитися комісією ЗМІ, а, можливо, стануть регуляр-
     комісії ЗМІ.                    ними в міському учнівському парламенті.
     2. Розподіл організаторів на групи та пошук потріб-
     ної інформації для тренінгів.
     3. Проведення табору.
     4. Підсумок ефективності результатів табору.
     Учасники міні табору, які прийшли відвідати
     тренінги отримали велику кількість цінної інфор-
     мації. Всього було 4 команди, серед яких організато-
   1   2   3   4   5